VIP 计划 - H3升博

VIP 计划

它是如何工作的?

1.默认情况下,常规成员为 铜级

2.如果满足总存款要求,普通会员将自动升级到下一个VIP级别. 下表显示了不同货币的要求。

3.一旦我们的系统更新了您的VIP等级,您就可以享受相应的VIP等级优惠.

人民币
贵宾级 升级VIP总金额 权限
最大提款 每天限制交易
白银会员 RMB 250,000.00 RMB 125,000.00 3
黄金会员 RMB 750,000.00 RMB 150,000.00 3
钻石会员 RMB 2,250,000.00 RMB 175,000.00 3

白银会员


升级奖励

RMB 988.00


权限

最低存款和提款 : RMB 100.00

最低提款額 : RMB 100.00

最大提款

RMB 100,000.00 RMB 125,000.00


额外奖励

每个存款可得1%额外奖金没有上限

黄金会员


升级奖励

RMB 1,888.00


权限

最低存款和提款 : RMB 100.00

最低提款額 : RMB 100.00

最大提款

RMB 125,000.00 RMB 150,000.00


额外奖励

每个存款可得2%额外奖金没有上限!

钻石会员


升级奖励

RMB 3,888.00


权限

最低存款和提款 : RMB 100.00

最低提款額 : RMB 100.00

最大提款

RMB 150,000.00 RMB 175,000.00


额外奖励

每个存款可得3%额外奖金没有上限!

在线客服 [email protected]
outlook.com
h3bet whatsapp Line shengbocs33